Kryteria włączenia

(Kto może wziąć udział w Projekcie?)

 • wiek powyżej 60 lat,
 • zdolność do poruszania się samodzielnego lub z pomocą,
 • wyrażenie świadomej zgody na wzięcie udziału w projekcie,
 • dostarczenie zaświadczenia od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do rehabilitacji.

Kryteria wyłączenia

(Kto nie może wziąć udziału w Projekcie?)

 • chorzy obłożnie, przewlekle leżący,
 • utrwalona niezdolność do samodzielnego poruszania się,
 • przebyty w okresie ostatnich 3 miesięcy ostry zespół wieńcowy wymagający odrębnej rehabilitacji kardiologicznej,
 • przebyty w okresie ostatnich 3 miesięcy udar mózgu wymagający odrębnej rehabilitacji neurologicznej,
 • świeże złamanie kości lub przebyty zabieg ortopedyczny wymagające odrębnej rehabilitacji ortopedycznej,
 • niewyrównana niewydolność serca,
 • przewlekła niewydolność serca, z frakcją wyrzutową poniżej 20%,
 • przewlekła niewydolność oddechowa wymagająca domowego leczenia tlenem,
 • zaawansowane otępienie uniemożliwiające współpracę z pacjentem (MMSE < 10 pkt),
 • przewlekła niewydolność nerek i wątroby w stadium terminalnym (np. chorzy dializowani),
 • choroba nowotworowa.